Avís Legal

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web http://www.cmdgirona.com (d’ara en endavant el «lloc»), pàgina web propietat de Centres Mèdics Dentals Girona, sota la denominació Centres Mèdics Dentals Girona (en endavant «Empresa»), degudament registrada.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant «usuari») reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les en la seva totalitat.

1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc.

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, del 11 de julio y el resto de legislación aplicable le informamos que este sitio web http://www.cmdgirona.com es propiedad de Centros Médicos Dentales Girona bajo la denominación comercial Centros Médicos Dentales Girona debidamente registrada.

2.2. Esta entidad tiene su domicilio social en Juli Garreta 1, 1r, 17002 Gerona

2.3. Puede contactar con Centros Médicos Dentales Girona en el número de teléfono 972226469 o en la dirección de correo electrónico info@cmdgirona.com

2.4. Salvo que expresamente se establezca de otra forma, las comunicaciones con Centros Médicos Dentales Girona se podrán realizar mediante correo ordinario en la dirección física indicada o por correo electrónico. La compañía se pondrá en contacto con el usuario vía correo electrónico, a la dirección que esté en su poder o le sea facilitada al respecto.

3. Funcionamiento del sitio.

3.1. Centros Médicos Dentales Girona se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, unilateralmente y sin necesidad de previa notificación a sus usuarios, los contenidos, la estructura, el funcionamiento o las condiciones de acceso de este sitio.

3.2. Sin embargo, los usuarios del sitio son conscientes y aceptan que parte de la información contenida en él podría ser incorrecta, estar incompleto o desactualizado, o contener errores tipográficos. Centros Médicos Dentales Girona se reserva el derecho de actualizar el contenido de este sitio y no será responsable de la no actualización de la información..

3.3. Així mateix Centres Mèdics Dentals Girona es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. Centres Mèdics Dentals Girona tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per Centres Mèdics Dentals Girona serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant Centres Mèdics Dentals Girona ia tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic ia les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de Centres Mèdics Dentals Girona no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrá estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per Centres Mèdics Dentals Girona, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per Centres Mèdics Dentals Girona per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir-lo en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Centres Mèdics Dentals Girona posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intelectual e industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara «els materials») són propietat de Centres Mèdics Dentals Girona i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Centres Mèdics Dentals Girona, Copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de Centres Mèdics Dentals Girona per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Centres Mèdics Dentals Girona informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Centres Mèdics Dentals Girona és responsable del fitxer.

7.2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure’s a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permetin la prestació del servei per part de Centres Mèdics Dentals Girona i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Centres Mèdics Dentals Girona pugui tenir a la seva pàgina web.

7.3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Centres Mèdics Dentals Girona, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’usuari sobre els productes oferts.

7.4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de http://www.cmdgirona.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Centres Mèdics Dentals Girona, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Centres Mèdics Dentals Girona o a tercers.

7.5. L’acceptació d’aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Centres Mèdics Dentals Girona pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Centres Mèdics Dentals Girona a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@cmdgirona.com, manifestant la seva voluntat.

7.6. Centres Mèdics Dentals Girona es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificación, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mediante info@cmdgirona.com o en Juli Garreta 1, 1r, 17002 Gerona

8. Política del uso de Cookies.

8.1. EL «Cookies» son archivos de texto que los servidores que alojan sitios web envían a los navegadores de sus usuarios. Los cookies no se pueden ejecutar ni pueden contener virus, y sólo pueden leerse por el servidor que aloja el sitio web.

8.2. Este sitio requiere el uso de «Cookies» para su correcto funcionamiento.

9. Información transmitida por los Usuarios.

9.1. Este sitio puede contener foros públicos, sales de conversa («chats») y otros mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden expresar su opinión e intercambiar archivos en formato electrónico. Las informaciones, las comunicaciones y los archivos que se envíen a través de estos foros y salas, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Centres Mèdics Dentals Girona per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

9.3. Centres Mèdics Dentals Girona no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

9.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de tema …), Centres Mèdics Dentals Girona es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

10. Exclusió de garanties i Responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc s’administra «tal cual», sense que Centres Mèdics Dentals Girona atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Centres Mèdics Dentals Girona no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. Centres Mèdics Dentals Girona tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. Centres Mèdics Dentals Girona no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Centres Mèdics Dentals Girona realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Centres Mèdics Dentals Girona no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. Centres Mèdics Dentals Girona no es responsabilitzará de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextualsLinks») i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Centres Mèdics Dentals Girona, en aquests casos Centres Mèdics Dentals Girona no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. El usuario acepta expresamente dejar exenta a Centros Médicos Dentales Girona de cualquier responsabilidad de los actos u omisiones de los usuarios basadas en los contenidos alojados en este sitio.

11.4. El usuario entiende y acepta expresamente que cualquier tipo de contenido, software o cualquier otro tipo de material, que descargue u obtenga de cualquier otra forma a través de este sitio se realiza por su cuenta y riesgo, y que él como usuario será el único responsable de cualquier daño o pérdida de datos causado en sus sistemas informáticos.

11.5. Centros Médicos Dentales Girona ha puesto todos los medios razonables para asegurar que la información contenida en este sitio es correcta. Sin embargo, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleto o desactualizado, o contenir errors.

12. Dret d’exclusió i nul·litat parcial

12.1. Centres Mèdics Dentals Girona reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposición será excluida si así se requiriera legalmente. El usuario acepta expresamente que el resto de las disposiciones no excluidas no se verán modificadas, y que seguirán teniendo plena vigencia.

13. Ley aplicable y Jurisdicción.

13.1. Este sitio se encuentra ubicado y es operado desde España. Todas las cuestiones relativas a este sitio se rigen por las leyes españolas y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de España, sin que sean de aplicación los principios sobre conflicto de leyes. En aquellos casos en los que el usuario no tenga la condición de consumidor, o que tenga su domicilio fuera de España, Centros Médicos Dentales Girona y el usuario se someten a los Juzgados y Tribunales de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

14. Duració y revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Centres Mèdics Dentals Girona i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, se considera iniciada una nueva relación jurídica entre ambas partes de carácter igualmente indefinido.

14.2. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa Centros Médicos Dentales Girona está facultada para suspender, interrumpir, o dar por finalizada de forma unilateral, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso ni justa causa, la prestación de cualquiera de los servicios que ofrece.

14.3. Centros Médicos Dentales Girona se reserva el derecho a revisar, unilateralmente y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso en cualquier momento. Las condiciones revisadas entrarán en vigor tan pronto queden publicadas en este sitio. Si el usuario hace uso habitual de este sitio deberá revisar las condiciones con regularidad, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES

cmdgirona.com informa sobre l’ús de les cookies en les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Cookies utilizades al web

A continuació s’identifiquen les galetes que estan essent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de cmdgirona.com utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador pot observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen pel web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona consentiment davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Aceptació de la Política de cookies

cmdgirona.com mostra informació sobre la seva Política de galetes a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la seva configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les galetes, conèixer la Política de galetes de cmdgirona.com i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís sobre cookies en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de cmdgirona.com o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de «Ajuda» li mostrarà com fer-ho.

+34 972 226 469

Llámanos sin compromiso

Contacto

info@cmdgirona.com

CMD Girona

Juli Garreta 1, 1r, 17002 Gerona